betonove-zumpy-betonove-septiky

Betonové jímky jsou podzemní bezodtokové vodotěsné nádrže používané ke shromažďování dešťové  vody nebo k jímání splaškových odpadních vod.
Výhodou je, že k ní není třeba povolení k vypouštění odpadních vod. Naopak nevýhodou pro někoho může být to, že si musíte zajistit pravidelné vyvážení splašků fekálním vozem do obecní čistírny odpadních vod.

Určení potřebného objemu jímky, žumpy se počítá podle vzorce V = n x q x t, kde -n- je ekvivalentní
počet připojených obyvatel (EO), -q- je průměrná denní spotřeba vody na osobu a den (u trvale
obývaného domu 120 l, u chaty 80 l) a -t- je časový interval vyprazdňování ve dnech.
Výpočet objemu jímky,žumpy – V = N x Q x T
N – počet připojených obyvatel
Q – průměrná spotřeba vody na osobu ( trvale obývaný dům 120 l, u chaty 80 l )
T – časový interval vyvážení
Příklad:
V = 4 lidé x 120 l x 30 dnů = 14 400 l = 14 m3. Takže čtyřčlenná rodina v RD vyvážející žumpu 1 x
měsíčně potřebuje žumpu o objemu 14 m3

Norma ČSN 75 6081 určuje budování žump tam, kde splaškové vody nebo vody odpadní obsahující toxické látky a nelze je odvádět do stokové sítě.

Do žumpy je zakázáno přivádět jiné vody než odpadní, myslí se tím např. vody pramenité, podzemní, kondenzované, srážkové nebo povrchové.

Žumpy nesmějí být opatřené ani odtokem ani přelivem. Ze žumpy se všechny shromážděné odpadní vody musí vyvážet a posléze hygienicky nezávadně zneškodnit. Jelikož ze zákona existuje povinnost o předkládání dokladů o likvidaci odpadních vod vodoprávnímu úřadu, a to na jeho vyžádání, je třeba si nejméně po dobu 3 let uschovávat tyto doklady.

Správné umístění žumpy je alespoň 1 m od vnější stěny budovy. Musí k ní být také pohodlný přístup nebo příjezd. Existuje také povinnost dodržovat vzdálenost žumpy včetně přítokového potrubí od domovních studní pro zásobování domácnosti vodou. U málo propustného prostředí jako jsou například zahliněné štěrky a písky, tufy, spraše svahové hlíny, pískovce s jílovitým tmelem atd. je to 5 m. U prostředí propustného jako jsou například silně písčité hlíny porézní hrubozrnné pískovce anebo silně rozpukané horniny je to 12 m. Také vzdálenost od veřejných a neveřejných studní je předem určená: 12 m při málo propustném prostředí a 30 m při propustném prostředí.

Existují různé možnosti stavebního řešení žump. Příkladem mohou být žumpy hranaté, samonosné, žumpy hranaté určené k obetonování anebo žumpy válcové, či plastové. Způsob zneškodňování odpadního materiálu z žump musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Splaškové odpadní vody se zneškodňují ve vhodných čistírnách městských odpadních vod.

Norma doporučuje návrh velikosti akumulačního prostoru žumpy V v litrech. Pro splaškové odpadní vody se vypočítává podle rovnice: V=n.q.t 
n znamená počet napojených obyvatel odpadních vod vypouštěných do žumpy v litrech vyprazdňování žumpy ve dnech
 Akumulační prostor žumpy by neměl být menší než 3 m3.q znamená specifické průměrné denní množství

t vyjadřuje časový interval

Konstrukce žumpy má také svá daná pravidla. Musí odolávat předpokládaným tíhovým účinkům zastropení a následného zásypu. V úvahu je třeba vzít i nahodilé zatížení povrchu a hydrostatický tlak náplně žumpy. Použití dřevěného stropu žumpy je považováno za nepřípustné.
ČSN EN 12566-3:2006 upravuje v příslušných kapitolách únosnost konstrukce žumpy.V případě umístění žumpy pod hladinou podzemní vody je požadována vodotěsná izolace obetonováním. V agresivních zeminách je nutnost zřídit žumpu z materiálů odolných proti této agresivitě.Norma upravuje také povinnost odvětrávání žumpy. Přetékání žumpy je nutné zabránit, a tak se musí pravidelně kontrolovat hladina odpadních vod v ní. Je třeba si vést evidenci o likvidaci a vyvážení obsahu žumpy.